Entellus Medical

Integritetsskyddspolicy

Entellus Medical, Inc bryr sig om integritetsskyddsfrågor och vi vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna integritetskyddsspolicy beskriver våra rutiner i samband med information som vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in genom webbplatsen eller egendom på nätet (t.ex. en mobil webbplats eller applikation) som drivs och kontrolleras av oss och genom vilken du får tillgång till denna integritetsskyddspolicy (båda benämns som ”webbplatsen”). Genom att tillhandahålla dina personuppgifter till oss eller genom att använda webbplatsen samtycker du till villkoren i denna integritetsskyddspolicy.

Insamling av information

Information du tillhandahåller

På vissa ställen på webbplatsen kan du bli ombedd att lämna dina personuppgifter för att du ska kunna ta del av de angivna funktionerna (t.ex. prenumerationer på nyhetsbrev, tips/förslag eller orderhantering) eller för att delta i en viss aktivitet (till exempel sweepstakes eller andra marknadsföringskampanjer). Du kommer att informeras om vilka uppgifter som är obligatoriska och vilka uppgifter som är valfria.

Vi kan komma att kombinera informationen du lämnar med andra uppgifter som vi samlat in från dig, online eller offline, bl.a. din köphistorik. Vi kan även kombinera den med uppgifter om dig som vi får från andra källor, såsom andra inom Entellus Medical, Inc rörelsedrivande bolag, offentligt tillgängliga informationskällor (inklusive information från dina offentligt tillgängliga sociala medieprofiler) och andra tredje parter.

Insamling och användning av passiv information

När du navigerar genom en webbplats, kan viss information samlas in passivt (dvs. samlas in utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker och metoder, såsom IP-adresser, cookies, Internettaggar och insamling av navigationsdata.

Läs igenom vår cookiepolicy för detaljerad information om cookies och annan spårningsteknik som används på vår webbplats. I denna policy hittar du också information om hur du kan stänga av cookies och spårningsteknik om du inte samtycker till att de används. Om du inte stänga av några cookies eller någon spårningsteknik förutsätter vi att du samtycker till att de används.

Hur vi använder och lämnar ut information

 • Vi använder och lämnar ut information som du lämnar till oss enligt vad som beskrivits för dig vid insamlingstillfället.
 • Vi använder också information från eller om dig:
 • för att besvara dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål, t.ex. för att skicka dokument som du bett om eller information via e-post
 • för att skicka viktig information som rör vår relation till dig eller om webbplatsen, ändringar i våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information, samt
 • för våra verksamhetsändamål, t.ex. dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, förbättring av vår webbplats, förbättring av våra produkter och tjänster, identifiering av användningstrender på webbplatsen, anpassning av din upplevelse på webbplatsen genom att presentera skräddarsydda produkter och erbjudanden, samt för att fastställa hur effektiva våra kampanjer med erbjudanden är.

Vi använder och lämnar också ut information som samlats in på webbplatsen, på så sätt som vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: a) enligt gällande lagstiftning, inklusive lagar utanför ditt bosättningsland, b) för att följa juridiska processer, c) för att besvara förfrågningar från allmänheten och offentliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland, d) för att genomdriva våra villkor, e) för att skydda vår verksamhet eller något av våra dotterbolags verksamhet, f) för att skydda våra och/eller våra dotterbolags, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, samt g) för att tillåta oss att följa tillgängliga lösningar eller begränsa de skador som vi kan ådra oss. Vi kan även komma använda och lämna ut information som samlats in via webbplatsen på andra sätt, med ditt samtycke.

Vi använder och lämnar även ut information som vi samlar in passivt enligt vad som beskrivs ovan, i ”Insamling och användning av passiv information”, och för andra ändamål, utom där annat krävs enligt tillämplig lag (t.ex. om vi måste behandla sådan information som personuppgifter). Dessutom kan vi använda och lämna ut information som inte är personligt identifierbar för alla tänkbara ändamål. Om vi kombinerar uppgifter som inte är personligt identifierbara med information som är det (till exempel att kombinera ditt namn med din geografiska position), kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personuppgifter så länge den är kombinerad.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som vi ansvarar för. Tyvärr kan ingen dataöverföring som sänds via Internet eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säkra. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du tror att säkerheten för något konto du har hos oss har äventyrats), ska du omedelbart meddela oss om problemet genom att kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Valmöjligheter och tillgång

Dina valmöjligheter avseende vår användning och utlämnande av dina personuppgifter

Vi ger dig valmöjligheter beträffande hur vi använder och utlämnar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan välja att:

 • Få marknadsföringskommunikation från oss: Om du inte längre vill ha marknadsföringskommunikation från oss från och med nu, kan du välja bort att få den genom att kontakta oss via webmaster@entellusmedical.com. I ditt svar till oss, ska du ange ditt namn, identifiera den form av marknadskommunikation som du inte längre vill ha, och inkludera den/de adresser som den/de skickas till. Om du exempelvis inte längre önskar få reklammeddelanden via e-post eller direktreklam från oss, ska du tala om detta för oss, och ange ditt namn och e-post- eller postadress.

Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart som möjligt. Observera att om du väljer bort detta enligt beskrivningen ovan, kommer vi inte att kunna ta bort dina personuppgifter från våra dotterbolags databaser, till vilka vi redan har lämnat ut din information (dvs. från och med det datum vi genomför din begäran att inte få detta längre). Observera även att om du väljer bort marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss, kan vi fortfarande skicka dig viktiga affärsbeslut och administrativa meddelanden, som du inte kan välja bort.

Så här kan du komma åt, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill granska, korrigera, uppdatera eller radera de personuppgifter du har lämnat via webbplatsen ska du mejla webmaster@entellusmedical.com. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart som möjligt.

Lagringstid för personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi anser nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetsspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs eller medges enligt lag eller för att på annat sätt uppfylla en lagenlig skyldighet.

Användning av webbplatsen av minderåriga

Webbplatsen är inte riktad till personer under 16 år, och dessa personer får inte lämna personuppgifter via webbplatsen.

Överföring av personuppgifter till andra länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i något av de länder där vi har faciliteter eller tjänsteleverantörer, och genom att använda vår webbplats eller genom att ge samtycke till oss (där detta krävs enligt lag), godkänner du överföring av information till länder utanför ditt bosättningsland, inklusive till USA, där andra dataskyddsbestämmelser än i ditt land kan gälla.

Känsliga uppgifter

Såvida vi inte specifikt begär eller inbjuder till detta, ber vi att du inte skickar oss, och inte ger ut, några känsliga personuppgifter (t.ex. information som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan övertygelse, hälsa, brottslig bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via webbplatsen eller på annat sätt till oss. I de fall där vi kan begära eller bjuda in dig att lämna ut känslig information, gör vi detta med ditt uttryckliga samtycke.

Uppdateringar av denna integritetsskyddspolicy

Vi kan ändra denna integritetsskyddspolicy. Ta en titt på förklaringen ”SENAST UPPDATERAD” överst på denna sida för att se när denna integritetsskyddspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna integritetsskyddspolicy träder i kraft när vi publicerar den reviderade integritetsskyddspolicyn på webbplatsen. Din användning av webbplatsen efter dessa ändringar innebär att du godkänner vår reviderade integritetsskyddspolicy.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetsskyddspolicy, kan du kontakta oss via e-post på webmaster@entellusmedical.com eller skriva till följande adress:

Entellus Medical, Inc

3600 Holly Lane North

Plymouth, MN 55447

USA

Cookiepolicy

Översikt av EU:s samtyckesregler för cookies

EU-lagstiftningen kräver att organisationer, som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer, får deras ”samtycke” efter att de tillhandahållit tydlig och omfattande information om hur cookies används på webbplatserna.

För att uppfylla detta har vi vidtagit fyra åtgärder:

 1. Identifierade cookies och andra spårningstekniker som finns på denna webbplats, de ändamål de uppfyller och relaterad information såsom när de löper ut och om de är första eller tredje part-cookies.
 2. Bedömde graden av intrång av dessa cookies på besökarnas förväntningar om sekretess, baserat på den information som samlas in i punkt i) ovan.
 3. Gav ”tydlig och omfattande” information om webbplatsens cookies med lämplig nivå av utlämnande som motsvarar varje cookies intrång.
 4. Beslutade om en lämplig strategi för att erhålla samtycke till webbplatscookies, med beaktande av deras användning och intrång. Vissa typer av cookies kan kvalificera sig för lagliga undantag och, om så är fallet, krävs inte något samtycke för dessa cookies.

Som ett alternativ, gör underförstått samtycke det möjligt för oss att dra slutsatsen att besökaren samtycker där denne inte avvisar cookies (eller ”väljer bort”), efter att ha tillhandahållit markanta upplysningar om cookies och enkla, lättillgängliga cookiekontroller på en detaljerad nivå. Detta gör det möjligt för besökare att godkänna cookies som de gärna vill ha och neka dem de inte godkänner.

Samtyckesstrategin som är lämplig för varje enskild typ av cookie beror på intrånget av denna cookie, med hänsyn till:

 1. vem som framlägger cookien (dvs. en första eller tredje part)
 2. vilka data som cookien samlar in
 3. vilka syften den uppfyller
 4. hur länge den pågår
 5. beskaffenheten av den webbplats där den läggs fram.

För cookies som kräver samtycke följer vi en tredelad strategi för att få besökarens samtycke:

 1. för cookies med låg nivå av intrång: vi ger utökade upplysningar i cookiepolicyn och tillhandahåller ett enkelt sätt att välja bort cookies, och drar slutsatsen till att besökare samtycker där de inte nekar till cookies
 2. för cookies med medelhög nivå av intrång: vi använder samma strategi som cookies med låg nivå av intrång och ger även kontextuella upplysningar om cookieanvändning på lämpliga ställen på webbplatserna (t.ex. framlägger cookieupplysningar runt riktade annonser eller andra webbplatsfunktioner som är beroende av dessa cookies)
 3. för cookies med hög nivå av intrång: implementerar vi en strategi för förhandsgodkännande (till exempel användning av ett baner/popup-meddelande, som kräver att besökare samtycker till dessa cookies innan de läggs fram)

Samtycke på förhand för webbplatser som riktar sig till målgrupper med speciella hälsoproblem: Denna webbplats riktar sig till målgrupper med speciella hälsoproblem. På grund av att hälsorelaterade uppgifter kategoriseras som ”känsliga” under europeiska dataskyddslagar, anses insamling av cookiedata via denna webbplats som intrång. Av denna anledning har vi antagit en förhandsgodkännandemodell för vissa cookies som läggs fram via denna webbplats.

Denna webbplats kan använda och kombinera sådana passivt insamlade anonyma uppgifter för att ge bättre service till webbplatsens besökare, anpassa webbplatsen baserat på dina preferenser, sammanställa och analysera statistik och trender, och på annat sätt administrera och förbättra webbplatsen för din användning. Sådan information är inte kombinerad med personligt identifierbar information som samlas in på andra ställen på webbplatsen såvida du inte gett samtycke.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som inte omfattas av denna cookiepolicy. Vi uppmanar dig att läsa cookiepolicyn för varje webbplats du besöker.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer, önskemål eller problem som rör denna cookiepolicy eller informationspraxis för denna webbplats, eller om du vill välja bort framtida kommunikation, ska du kontakta oss enligt följande:

E-post: webmaster@entellusmedical.com

Eller skriva till:

Entellus Medical, Inc

3600 Holly Lane North

Plymouth, MN 55447

USA

Ändringar av denna cookiepolicy

Om denna cookiepolicy ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats.

Återkom med jämna mellanrum, och särskilt innan du tillhandahåller någon personligt identifierbar information.

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 2015-06-01